ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผนงาน จำนวน ๒๙,๐๕๑ นัด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผนงาน จำนวน ๒๙,๐๕๑ นัด โดยวิธีคัดเลือก นั้น
กระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๒๙,๐๕๑ นัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยอามส์ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๐,๐๗๑ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบเอ็ด
บาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16662392791.pdf