ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการรับคืนยานรบจาก ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ และ ร้อย.ม.(ลว.) ๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการรับคืนยานรบจาก ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ และ ร้อย.ม.(ลว.) ๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการ รับคืนยานรบจาก ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ และ ร้อย.ม.(ลว.) ๕ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอสพี ออโต้พาร์ท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16662462531.pdf