ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ เครื่อง จำนวน ๔๒๘ รายการ


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ เครื่อง รวม ๔๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ เครื่อง จำนวน ๔๒๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อัลติเมท ไซเบอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๔๖,๔๙๑.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง แต่ยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า

ประกาศ ณ วันที่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พล.ต.มังกร ว่านเครือ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16678044361.jpg
16678044362.jpg