ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๘๒,๘๕๒.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

เอกสารแนบ
16680663171.pdf