ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒ จำนวน ๑,๖๖๒ กระบอก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๖๖๑,๘๗๒.๓๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15653201031.pdf