ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างผลิต รถยนต์บรรทุกสุนัขทหารทางยุทธวิธี จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างการจ้างผลิต รถยนต์บรรทุกสุนัขทหารทางยุทธวิธี จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การจ้างผลิต รถยนต์บรรทุกสุนัขทหารทางยุทธวิธี จำนวน ๓ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16956369681.pdf