ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๑,๑๓๘.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15806973691.pdf