ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
101 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และอื่นๆ ) รวม 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
102 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ( ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้าง และอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
103 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ( ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้าง และอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
104 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6X6) จำนวน ๓ คัน     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
105 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จานวน ๓ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
106 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จานวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARD ฯ และขดลวดทาความร้อน) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
107 ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จานวน ๕,๐๐๐ เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
108 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
109 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๓๓ รายการ     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
110 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย.ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 สำหรับงานผลิตลำกล้อง ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 ( Barrel Extension และอื่นๆ ) รวม 3 รายการ     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
111 ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้อง และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้อง และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
114 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
115 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ และ น้ำมันเครื่องฯ รวม ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
116 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. ( กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๐ รายการ    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
117 ซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๕ รายการ     ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
118 ซื้อ ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๑ X ๒ X ๓.๐๐ ม.) และ แผ่นไม้อัด (ขนาด หนา ๑๒ มม. X ๔ X ๘) รวม ๒ รายการ     ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
119 ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ     ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
120 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.ศอ.สพ.ทบ. (สีทาภายนอก และอื่นๆ) รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
121 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือ และอื่นๆ) รวม 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
122 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
123 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ(ดอกแส้ทำความสะอาดรังเพลิง และอื่นๆ) รวม 78 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
124 ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
125 จัดซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร ) จำนวน 70 ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
126 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ     ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
127 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน 30 รายการ     ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม ( สกรูหัวผ่าเกลียวตลอด และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
129 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒ รายการ    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
130 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ ( แปรงกาบมะพร้าวและอื่นๆ ) รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
131 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 ( น้ำมันชโลมปืนและกันสนิม และอื่นๆ ) รวม ๑๐ รายการ     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
132 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
133 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
134 จ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. 1 1/4 ตัน UNIMOG U1100 L/29 จำนวน ๒๐๑ คัน     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
135 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๘๒ รายการ    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
136 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๙๔๖ รายการ     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
137 ซื้อยางนอก ขนาด 9.00-20 จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น และยางใน ขนาด 9.00-20 จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น รวม ๒ รายการ     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
138 ซื้อลังเหล็กบรรจุ สป. แบบที่ ๑ จำนวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
139 ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M 35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๒ รายการ    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
140 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒ รายการ     ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
141 ยกเลิก    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
142 จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาดยานยนต์ จำนวน ๗ รายการ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
143 ซื้อแผ่นไม้อัด (๑๐ มม. X ๔’ X ๘’) จำนวน ๒๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
144 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบน และอื่นๆ) รวม ๑๘ รายการ     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
145 จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกสแกนเนีย แบบ G124 จำนวน ๒ คัน    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
146 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1078 (LMTV) จำนวน ๒ คัน    ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
147 ๑. ชื่อโครงการ ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ รวม ๓ รายการ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
148 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๔๗ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
149 ซื้อน้ำมันทำความสะอาดแห้ง และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
150 ซื้อกระดาษเช็ดเล็นส์ และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๓๓ รายการ     ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา