ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
51 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ หมายเลข M ๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
52 ซื้อหมึกสำหรับพิมพ์กระสุน (๙๑๕๕E INK-BLACK-๘๑๕๘ ADDITIVE ) รวม ๓ รายการ     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
53 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ( หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบ INKJET และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ) รวม ๓๔ รายการ     ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
54 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ( หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบ INKJET และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ) รวม ๓๔ รายการ     ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
55 ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับก.ปล. ( Propellant Spheroidal Double Base For Small Arms Cartridge ) จำนวน 8,000 กก.     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
56 ซื้อชิ้นส่วน สป..สาย ขส. จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร.ต.เชษฐา  ไร่ดี
57 ซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน 800 กก. ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม 26 รายการ     ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
58 ซื้อไม้ยางขนาด ( ขนาด ๑” X ๒” X ๓.๐๐ เมตร ) จำนวน ๑๕ ลูกบาศก์ฟุต    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี