ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
51 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
52 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ( เลื่อยตัดเหล็กฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
54 ซื้อชุดอุปกรณ์เตาชุบแข็ง (Chamber Furnace) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
55 ซื้อเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
56 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
57 วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดหา สป. ในการรับ- ส่ง ( แปรงทาสีชนิดแบนฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๑ รายการ     ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
58 วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดหา สป. อำนวยความสะดวก ( ถุงมือด้ายถัก และอื่นๆ ) รวม ๑๙ รายการ     ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
59 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำสถิติและควบคุมการผลิต ( กระดาษพิมพ์และเขียน และอื่นๆ ) รวม 26 รายการ    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
60 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
61 ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
62 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด .22 เอพี. 74 เจเกอร์ จำนวน 150 กระบอก รวม 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
63 ซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M16 A2 จำนวน 1,000 ลำกล้อง (เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม 80 รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
64 ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานซ่อม ปลย. ขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ จำนวน 150 กระบอก (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม 7 รายการ    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
65 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก ( กรดกำมะถัน และอื่น ๆ ) รวม 35 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ( วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )     ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
66 จัดซื้อเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการซ่อม ปลย. ขนาด .22 เอพี .74 เจเกอร์ จำนวน 150 กระบอก (กรดกำมะถันและอื่นๆ ) รวม 7 รายการ     ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
67 จ้างซ่อมเตาอบคืน หมายเลข ๕๓๘ และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้า กระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม ( ลูกแปรงเสี้ยนตาลและอื่นๆ ) รวม ๓๖ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
69 ร่างเอกสารเชิญชวนเสนอราคาและร่าง TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)     ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
70 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
71 ซื้อวัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
72 ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของ เครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสารขนาด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
73 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( แปรงกาบมะพร้าวและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
76 จ้างผลิตชุดติดตั้ง ปก.38 ( MAG 58 ) สำหรับ รสพ. M 113 จำนวน 138 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
77 จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ ขาหยั่งสำหรับ ปก.38 ( MAG 58 ) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
78 ซื้อซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
79 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
80 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
81 สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และอื่นๆ ) รวม ๑๓๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
82 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อมแท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
83 ซื้อ สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M9 พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหoบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ     ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
84 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
85 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
86 ซื้อของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฯ ) รวม ๒ รายการ     ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
87 ซื้อสป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม.(ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
88 ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน ๘๗๐ รวม ๔๔ รายการ    ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
89 ซื้อ สป. สำหรับงานซ่อมคืนสภาพ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ และอื่นๆ ) รวม ๙๑ รายการ    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
90 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
91 ซื้อ สป. เพื่อผลิตชนวนท้าย ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน 210,000 ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุน ก.ปพ. ขนาด .38 นิ้ว และอื่นๆ) รวม 17 รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
92 ซื้อ สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ นัด (กรดกำมะถัน และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
93 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า หมายเลข M ๗๓ จำนวน ๓ รายการ    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
94 ประกวดราคาจ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 106 คัน    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
95 ประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. จำนวน 10 เครื่อง    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
96 ซื้อวัสดุสำนักงานและ สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
97 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ ) รวม ๑๒ รายการ     ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
98 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
99 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
100 ซื้อ สป. เพื่อผลิตพระ แสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม 23 รายการ     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล