ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
751 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน     ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
752 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
753 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สป. เพื่อการซ่อมปรับปรุง (Upgrade) สป. สำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบอาวุธนำวิถี TOW    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
754 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
755 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทำกลองมโหระทึกจำลองและฐานแท่นปืนใหญ่โบราณจำลอง สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ไม้เนื้อแข็งขนาด ๓” X ๓” X ๒.๕๐ ม. และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
756 เผยแพร่แผนซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
757 เผยแพร่แผนซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
758 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗ รายการ     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
759 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
760 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
761 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๓๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
762 เผยแพร่แผนจัดหาเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
763 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
764 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
765 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
766 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
767 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จัดซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
768 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
769 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มม. จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
770 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ แบบ OPEN END จำนวน ๗ ชนิดรถ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
771 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการชิ้นส่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 จำนวน 2 รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
772 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓ กระบอก รวม ๒๓๓ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
773 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
774 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร และขนาด 11 มิลลิเมตร จำนวน 2,000 ชุด    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
775 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
776 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 2) จำนวน 3 รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
777 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๕ รายการ    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
778 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธและการบริการทางเทคนิค ฯลฯ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
779 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA     ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
780 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประทัด จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
781 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ 2 ที่นั่ง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
782 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ     ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
783 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อรถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์) จำนวน 4 คัน    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
784 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป จำนวน ๒ ชุด    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
785 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
786 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
787 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบที่ 1    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
788 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบปืนกลมินิกัน ชนิด ๖ ลำกล้อง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร จำนวน ๓ รายการ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
789 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
790 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด 5.56 มิลลิเมตร    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
791 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
792 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒     ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
793 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
794 ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด 11.00-20 ชนิด ดอกบั้ง 12 ชั้นผ้าใบ) และยางในรถยนต์ (ขนาด 11.00-20) จำนวน ๒ รายการ     ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
795 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๕๙๔ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
796 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๘ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๒๐๗ รายการ    ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
797 เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สป. เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณและรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน และผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
798 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
799 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สป.๕ สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
800 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข