ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
201 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ     ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
202 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
203 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง จำนวน ๓๔ รายการ    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
204 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ รายการจัดหา สป. สาย สพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ แผนงาน     ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
205 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 (แผนงานที่ 2) จำนวน ๑ รายการ    ๖ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
206 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำสถิติและควบคุม การผลิต ( กระดาษพิมพ์และเขียน และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
207 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ สำหรับการจ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓๖ วง    ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
208 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
209 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องยกขน จำนวน ๘๒ คัน    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
210 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
211 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน ๑๕ ชุด    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
212 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
213 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
214 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๘๓ รายการ     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
215 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด รวม ๒,๐๐๐ เส้น     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
216 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทราย ยี่ห้อ TOCHU และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
217 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๓๔ รายการ    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
218 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๘ รายการ     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
219 ยกเลิก    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
220 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐) จำนวน ๘๔ เส้น    ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
221 ซื้อยางในรถยนต์ และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๒ รายการ     ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
222 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A ๑ จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
223 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
224 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR๒๑ จำนวน ๓๓ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
225 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK๔๗ จำนวน ๑ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
226 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ๑, เอ๒ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๓ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
227 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๓๐๖ คัน    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
228 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๕ รายการ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
229 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ๔x๔ จำนวน ๗ แบบ    ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
230 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M๑๖ A๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ลำกล้อง (เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
231 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2 รายการ .ENGINE DIESEL จำนวน 4 EA    ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
232 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๗ ) จำนวน ๘ แผนงาน    ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
233 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน ๓๒ คลัง    ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
234 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนา ระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
235 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้า อาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๔ รายการ    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
236 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน ๑ งาน    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
237 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดเครื่องมือทำความสะอาดแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับลำกล้องปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๘ ชุด    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
238 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
239 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
240 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
241 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด และ จ้างผลิตชุดติดตั้ง ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) สำหรับ รสพ. M ๑๑๓ จำนวน ๑๓๘ ชุด    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
242 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๐ รายการ     ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
243 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๖๒ รายการ    ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
244 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒)    ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
245 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๒๓ รายการ    ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
246 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑)    ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
247 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๗ ชนิดรถ    ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
248 เผยแพร่แผนรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
249 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๒,๒๗๘ กระบอก    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
250 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ