ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
301 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
302 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT - T) แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔๕ นัด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
303 จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ ชุด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
304 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
305 การจ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
306 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องจ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบน รยบ. ขนาด 3/4 ตัน M37 B1 จำนวน 118 ชุด    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
307 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
308 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
309 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
310 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
311 ซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
312 ซื้อเครื่องทดสอบปั้มหัวฉีด จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
313 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน ๑๔ รายการ    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
314 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ สนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
315 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
316 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.5 ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน 3 หน่วย รวม 39 คลัง พื้นที่รวม 37,557 ตร.ม.    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
317 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
318 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 1 ระบบ (22 คลัง)    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
319 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป. 2815-00-178-0268 ENGINE , DIESEL W/CONTAINER : จำนวน 10 EA    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
320 จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๒ ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
321 เผยแพร่แผนจ้างซ่อม เครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๓ หมายเลข C๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
322 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
323 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 7.62 มม. AK 47    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
324 จ้างซ่อมเครื่องห้องพ่น - อบสี หมายเลขเครื่องจักร ๒ – ๑๘๗ เครื่องหมายการค้า POLIN รุ่น LD16/5/6/1 จำนวน ๑ เครื่อง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
325 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
326 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
327 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG)     ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
328 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๒ คัน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
329 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน     ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
330 เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด ๗๕ มม. (ซ้อมรบ) จำนวน ๕๐๐ นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
331 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
332 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างสำหรับการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.5 ของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ.    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
333 เผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. 3 สนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน 4 แผนงาน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
334 เผยแพร่แผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมัน สำหรับเครื่อง CNC จำนวน 7 ชุด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
335 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
336 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน     ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
337 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
338 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สป. เพื่อการซ่อมปรับปรุง (Upgrade) สป. สำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบอาวุธนำวิถี TOW    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
339 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
340 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทำกลองมโหระทึกจำลองและฐานแท่นปืนใหญ่โบราณจำลอง สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ไม้เนื้อแข็งขนาด ๓” X ๓” X ๒.๕๐ ม. และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
341 เผยแพร่แผนซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
342 เผยแพร่แผนซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
343 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗ รายการ     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
344 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
345 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
346 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๓๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
347 เผยแพร่แผนจัดหาเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
348 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
349 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
350 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี