ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๒ ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
52 เผยแพร่แผนจ้างซ่อม เครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๓ หมายเลข C๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
53 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
54 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 7.62 มม. AK 47    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
55 จ้างซ่อมเครื่องห้องพ่น - อบสี หมายเลขเครื่องจักร ๒ – ๑๘๗ เครื่องหมายการค้า POLIN รุ่น LD16/5/6/1 จำนวน ๑ เครื่อง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
56 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
57 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
58 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG)     ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
59 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๒ คัน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
60 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน     ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
61 เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด ๗๕ มม. (ซ้อมรบ) จำนวน ๕๐๐ นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างสำหรับการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.5 ของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ.    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
64 เผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. 3 สนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน 4 แผนงาน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
65 เผยแพร่แผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมัน สำหรับเครื่อง CNC จำนวน 7 ชุด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
66 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
67 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน     ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
68 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
69 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สป. เพื่อการซ่อมปรับปรุง (Upgrade) สป. สำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบอาวุธนำวิถี TOW    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
70 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและโลหะระยะไกล จำนวน ๒ ชุด    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
71 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทำกลองมโหระทึกจำลองและฐานแท่นปืนใหญ่โบราณจำลอง สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ไม้เนื้อแข็งขนาด ๓” X ๓” X ๒.๕๐ ม. และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
72 เผยแพร่แผนซื้อชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน 1 ชุด    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
73 เผยแพร่แผนซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 80 ชุด     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
74 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗ รายการ     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
75 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
76 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
77 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๑๒ กระบอก รวม ๓๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
78 เผยแพร่แผนจัดหาเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
79 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
80 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
81 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
82 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องเจาะรูลำกล้อง หมายเลข ๘๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
83 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จัดซื้อเครื่องทำหมายเลขและตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
84 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
85 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มม. จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
86 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ แบบ OPEN END จำนวน ๗ ชนิดรถ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
87 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการชิ้นส่วนซ่อม รสพ.30 แบบ 85 จำนวน 2 รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
88 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๓ กระบอก รวม ๒๓๓ รายการ    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
89 เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
90 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร และขนาด 11 มิลลิเมตร จำนวน 2,000 ชุด    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
91 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 1) จำนวน 4 รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
92 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง วัสดุทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (แผนงานที่ 2) จำนวน 3 รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
93 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๕ รายการ    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
94 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธและการบริการทางเทคนิค ฯลฯ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
95 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA     ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
96 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประทัด จำนวน ๒ แผนงาน    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
97 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รถปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว แบบ 2 ที่นั่ง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
98 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ     ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
99 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อรถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์) จำนวน 4 คัน    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
100 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป จำนวน ๒ ชุด    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ