ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ จำนวน ๗ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
52 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิต สำหรับสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน จำนวน ๒ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
53 จัดซื้อ สป. เพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ จำนวน ๓ แผนงาน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
54 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
55 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒๑ รายการ    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
56 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๗ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
58 จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ.ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม     ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
59 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ    ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
60 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ( แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๓ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ (แผนงานที่๑) จำนวน ๕ รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ     ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT - T) แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔๕ นัด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
66 จัดซื้อชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ และยุทโธปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ ชุด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
67 จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
68 การจ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปลย. แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
69 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องจ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบน รยบ. ขนาด 3/4 ตัน M37 B1 จำนวน 118 ชุด    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
70 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ     ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
71 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
72 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
73 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๒ รายการ     ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
74 ซื้อเครื่องทดสอบเยนเนอเรเตอร์และสตาร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
75 ซื้อเครื่องทดสอบปั้มหัวฉีด จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
76 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ (ตามวงรอบ) จำนวน ๑๔ รายการ    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
77 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ สนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
78 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร    ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
79 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.5 ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน 3 หน่วย รวม 39 คลัง พื้นที่รวม 37,557 ตร.ม.    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
80 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
81 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 1 ระบบ (22 คลัง)    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
82 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 5 ตัน หมายเลข สป. 2815-00-178-0268 ENGINE , DIESEL W/CONTAINER : จำนวน 10 EA    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
83 จัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๒ ชุด    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
84 เผยแพร่แผนจ้างซ่อม เครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๓ หมายเลข C๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
85 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
86 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 7.62 มม. AK 47    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
87 จ้างซ่อมเครื่องห้องพ่น - อบสี หมายเลขเครื่องจักร ๒ – ๑๘๗ เครื่องหมายการค้า POLIN รุ่น LD16/5/6/1 จำนวน ๑ เครื่อง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
88 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60-TH3 จำนวน ๑๑ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
89 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน พยาบาล M.997 จำนวน ๕ คัน    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
90 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG)     ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
91 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า จำนวน ๒ คัน    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
92 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๕ คัน     ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
93 เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด ๗๕ มม. (ซ้อมรบ) จำนวน ๕๐๐ นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
94 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
95 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างสำหรับการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสียหายจากการระเบิดอาคารคลัง สป.5 ของคลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ.    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
96 เผยแพร่แผน จัดซื้อ สป. 3 สนับสนุน ศอ.สพ.ทบ. จำนวน 4 แผนงาน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
97 เผยแพร่แผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมัน สำหรับเครื่อง CNC จำนวน 7 ชุด    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
98 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
99 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน     ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
100 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔ คัน    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว