ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
52 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม จำนวน ๒ ชุด    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
53 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง สป.๕ สำหรับสนับสนุนรถถังหลัก แบบ VT๔ จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
54 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
55 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๙๐ คัน    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
56 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๒ คัน    ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
58 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑๒ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
59 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
60 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗ แผนงาน    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
61 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 1/4 ตัน แบบที่ 1 จำนวน 24 คัน    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๗ ชนิดรถ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
65 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๘๔๐ รายการ     ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
66 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๑๙๑ รายการ    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
67 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
68 จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ     ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
69 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด 9.00–20) จำนวน ๒ รายการ     ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
70 จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน ๕ คัน     ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
71 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
72 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28 กระบอก    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
73 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่าง ๆ กับชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๓๒, รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ และทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน จำนวน ๙ รายการ    ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
74 ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
75 ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
76 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน     ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
77 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๖๒๘A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๑๐ คัน     ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
78 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๑๐ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
79 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๕ คัน     ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
80 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
81 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลาก สแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๕ คัน    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
82 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด 430 แรงม้า M.3850 AS จำนวน 10 คัน    ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
83 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๑๐ คัน    ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
84 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ    ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
85 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ    ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
86 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
87 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แลกปลี่ยนซากแบตเตอรี่ จำนวน ๑๓ รายการ    ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
88 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๙๖ รายการ    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
89 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
90 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
91 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง รถถังหลัก แบบ VT๔ VT๔ Main Battle Tank และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๒ รายการ    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
92 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๒ คัน    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
93 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๖๗ คัน    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
94 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
95 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6x70 มิลลิเมตร) (300เกรน) จำนวน 10,098 นัด    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
96 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว (8.6x70 มทิลลิเมตร) (300 เกรน) จำนวน 10,072 นัด    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
97 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์( การซ่อมบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๑๕ ) จำนวน ๓ แผนงาน    ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
98 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
99 จัดซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
100 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา