ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๑,๙๖๑ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
52 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓๑๒ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
53 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
54 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ (ความเร่งด่วน ๒) จำนวน ๒๕ คัน    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
55 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ (ความเร่งด่วน ๑) จำนวน ๗๐ คัน    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
56 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ     ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบพกพา จำนวน ๘ ชุด    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๓ คัน     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
59 จ้างซ่อมแผงสวิทช์เกียร์ จำนวน ๒ รายการ     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑๕ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๔ จำนวน ๙,๐๙๔ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
62 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓๘ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ายการกระจกนิรภัยและชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S สนับสนุน จำนวน ๕๒ รายการ    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
66 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒๒ คัน รวม ๒ รายการ     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๘ กระบอก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
68 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
69 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๒ คัน    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
70 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๙ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
71 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๓ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๗ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
73 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
74 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
75 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
76 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดาบปลายปืน แบบเอ็ม ๙ ( พร้อมฝัก ) ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
77 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุง ปตอ. ๒๐ วันแคน อัตตาจร จำนวน ๙ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
78 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ๑/๔ ตัน รุ่น CJ3B-J4C จำนวน ๘๓ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
79 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน (ยกเลิก)    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
80 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แว่นตากันสะเก็ดระเบิดสนับสนุน ชป.ทลร. อโณทัย จำนวน ๑๐๕ อัน    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
81 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S สนับสนุน ศกบ.อโณทัย จำนวน ๒๙ ราการ    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
82 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๕ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
83 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน ๔ ชุด    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
84 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
85 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดหา รยบ. พยาบาล 4x4 แบบ 51 (4 เปล) สนับสนุน พบ. จำนวน 16 คัน    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
86 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
87 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
88 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
89 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
90 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิเระเบิดต่อสู้รถถัง จำนวน ๕๐๐ นัด    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
91 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๗๑๐ คัน    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
92 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐x๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๑๑,๐๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
93 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่รถถังเบา ๒๑ ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี จำนวน ๕๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
94 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72 จำนวน ๔,๕๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
95 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี จำนวน ๔๓๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
96 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดอเอนกประสงค์และชนิดอเนกประสงค์-ส่องวิถี (MP&MP-T) จำนวน ๖๐๐ สาย    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
97 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐x๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี (HE-T) จำนวน ๔,๐๐๐ นัด)    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
98 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องกระสุนปืนกล ขนาด ๗.๖๒x๕๔ มิลลิเมตร ชนิดแกนเหล็ก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ นัด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
99 ประกาศเผยแพร่แผนจัดหา จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
100 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนลูกกรดยาว ขนาด .๒๒ นิ้ว ชนิดธรรมดา (สำหรับสนามยิงปืน) (CARTRIDGE, CALIBER .22 BALL, LONG RIFLE) จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ นัด    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล