ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
203 จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๑๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป (สป.สาย ช.) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) (สป. สาย ช., สาย พธ., และ สาย ส.) จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
208 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๕๐ เครื่อง รวม ๗๕ รายการ    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
210 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้าและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
211 ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติของการซ่อมสร้างกล้องเล็ง เอ็ม ๕๓, เอ็ม ๕๓ เอ ๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
212 ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติของการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
213 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
214 ซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
215 ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติของการซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
216 ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๕ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
217 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
218 วัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
219 วัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
220 วัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๓๑ รายการ     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM. แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) KERAX 400.34 6X4 HD จำนวน ๒ คัน    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH 4 Port (GS-PoE 4) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับปลอกกระสุน จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) (สป.สาย ยย.) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) (สป. สาย สพ.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๖๐๘ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม.     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากจูง ปตอ. ขนาด ๓๕ มม.     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๔ คัน    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๑๐๗ รายการ    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ หมายเลขทะเบียน CFCI MT๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเปลี่ยนความเร็ว (TRANSMISSION) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
240 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม เครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ (สามสิบ) EA โดยวิธีคัดเลือก     ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน ๓๐ (สามสิบ) EA โดยวิธีคัดเลือก    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( WASHER , CRUSHED และอื่นๆ ) รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ยี่ห้อ KrAZ แผนงานที่ ๑ จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป (สป.สาย สพ.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
247 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างรายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธและวัตถุระเบิด (GT200) จำนวน ๔๓๗ เครื่อง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (HANDLE ASSEMBLY, CHARGING และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๓๖ รายการ    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา