ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิตกระสุนปืน เล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (น้ำยาทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
707 ประกาศกองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M๘๐ - ส่องวิถี M๖๒ สาย จำนวน ๒๔,๐๐๐ สาย (๒,๔๐๐,๐๐๐ นัด) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักสำ หรับผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( ทองเหลืองทำ ชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ๕.๕๖ มิลลิเมตร) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS ( แผนงานที่ ๑ ) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (หมึกสำ หรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ) รวม ๕๘ รายการ โดย วิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ชุด    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
713 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
714 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
715 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( Ethyl Alcohol ) จำนวน ๒๐ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ แบบที่ ๑ จำ นวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคั ดเลือก    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้ากระดาษ จำนวน ๓,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๒,๗๓๒ กก. โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๒๐๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๘๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถเกราะ V-150 จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ แบบที่ ๑ จำนวน ๑๓,๕๐๐ แท่ง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงยานยนต์สายสรรพาวุธแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด ๕ ตัน (A-FRAME) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้าและอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
733 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๑B จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๗ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย (Plunger Test) จำนวน ๑ เครื่อง    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอก ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น และยางใน ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป. สาย ยย.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด (ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำ นวน ๓ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล