ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๕๒ ขนาด ๑๕๕ มม.อจ.ล้อยาง (CAESAR) จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สป. เพื่อผลิตชนวนท้าย ก.ปพ. ขนาด ๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุน ก.ปพ .๓๘ นิ้ว และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ นัด (กรดกำมะถัน และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและ สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ( แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔ คัน    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๗๗๒ ชุด    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๕๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
65 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน 1 งาน    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๓ หมายเลข C๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า หมายเลข M ๗๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ รวม ๙๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ รวม ๙๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบป้อมปืนรถเกราะ วี - ๑๕๐ ติด ปถ.ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ป้อม    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่อง CNC จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่อง CNC จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
76 เทส    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กำจัดละอองน้ำมันสำหรับเครื่อง CNC จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 151 แบบต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK ๔๗ จำนวน ๒,๐๔๘ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉายประจำกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
83 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M220 A2 และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M70 A2 จำนวน 10 ชุด    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและเคมีภัณฑ์ รายการชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ ( น้ำยาไตรคลอโรเอทธีลีน และอื่นๆ ) รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำตัวอักษรบนกระบี่ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๘๐ ชุด    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์วัดขนาดภายในรูลำกล้องสำหรับลำกล้องปืนเล็ก จำนวน ๑ ชุด    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓๐๐ กระบอก    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๑๒ คัน    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
94 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุน ยิงสลุต ก.ปบร. ขนาด ๗๕ มม. (ซ้อมรบ) จำนวน ๕๐๐ นัด สนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ๓ เพื่อใช้ในการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระบี่พร้อมฝัก ยาว ๔๒ น้ิว ) จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม ( น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่น ๆ) รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ เพื่อฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๕,๕๐๐ กระบอก น้ำมันก๊าด จำนวน ๑๘ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ๓ เพื่อใช้ในงานผลิตกระบี่นายทหารประเภทไม่มีลวดลาย จำนวน ๑,๔๖๐ เล่ม (น้ำมันก๊าด และน้ำมันอื่น ) รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ (พร้อมฝัก) จำนวน ๒๔,๗๙๐ ชุด ( น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันเครื่องฯ ) รวม ๒ รายการ    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอาวุธปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี