ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. ( กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำ หรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๑ X ๒ X ๓.๐๐ ม.) และ แผ่น ไม้อัด (ขนาด หนา ๑๒ มม. X ๔ X ๘) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ และ น้ำมันเครื่องฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม.M๒๐๓ (น้ำมันชโลมปืนและกันสนิมและอื่นๆ) รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M ๓๕ ให้เป็นแบบ M๓๕ A๒I จำนวน ๒๕๙ คัน จำนวน ๒ รายการ     ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
406 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาดยานยนต์ จำนวน ๗ รายการ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
407 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (แปรงกาบมะพร้าวและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๗๐ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (สกรูหัวผ่าเกลียวตลอดและอื่นๆ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแม่แรงไฮดรอลิกชนิดฐานยาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.ศอ.สพ.ทบ. (สีทาภายนอก และอื่นๆ) รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือ และอื่นๆ) รวม ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๙๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
424 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกสแกนเนีย แบบ G124 จำนวน ๒ คัน    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M๑๐๗๘ (LMTV) จำนวน ๒ คัน    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นสนาม ชุดเชื่อม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป.คงคลัง (บาร์โค๊ด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผ่นไม้อัด (๑๐ มม. X ๔’ X ๘’) จำนวน ๒๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำ นวยความ สะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบน และอื่นๆ) รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (การจ้างทำสีและตัวอักษรของปืนเล็กยาว แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด จำนวน ๙๘๐ เส้น    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวทาปะเก็นชนิดน้ำ และอื่น ๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดเล็นส์ และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันทำความสะอาดแห้ง และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของระบบสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน ขนาด ๑๔.๐๐-๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว